Bezdarba veidi un to analоze Latvijв

Название:
Bezdarba veidi un to analоze Latvijв
Тип работы:
реферат
Размер:
25.7 КБ
68
Скачать

Bezdarbs ir un paliek visak?t?k? tirgus saimniec?bas ekonomisk? un soci?l? probl?ma, kas ir aktu?la jebkur? valst?. Neliel? apjom? bezdarbam ir j?b?t norm?la tirgus apst?k?os. K?ds vienm?r sev mekl?s piem?rot?ku darbu, k?ds cent?sies st?ties darba attiec?b?s pirmo reizi u.t.t. Jebkur? moment? k?das darba vietas ir br?vas un ir cilv?ki, kas t?s mekl? un, kas ar? necen?as atrast darbu.

T.s. rantj?, cilv?ki, kas nekur nestr?d?, neveic ar? p?rvaldes funkcijas, bet it labi p?rtiek no noguld?jumu un par?dz?mju procentiem, v?rtspap?ru (akciju) dividend?m.

Frikcijas bezdarbs - tie darba ??m?ji, kas pa?laik nestr?d?, bet kurus nevar d?v?t par bezdarbniekiem, jo vi?i br?vpr?t?gi atst?ju?i darbu, lai samekl?tu sev piem?rot?ku darbavietu (p?c darba nosac?jumiem, kvalifik?cijas, avans??anas iesp?j?m, atalgojuma l?me?a, atra?an?s vietas). Ir ar? t?di, kas atst?j darbu, lai sak?rtotu savas person?g?s lietas un p?c tam atkal st?jas akt?vo darba veic?ju rind?s. Frikcijas bezdarbam ir tendence pieaugt un tas nemaz nav slikti, jo bie?i ??d? veid? cilv?ks atrod sev izdev?g?ku un piem?rot?ku darbu .

Tehnolo?iskais bezdarbs – jaunas tehnikas, tehnolo?ijas un organiz?cijas ievie?ana padara noteiktu darbinieku skaitu lieku. Vec? kvalifik?cija var neatbilst jaunaj?m pras?b?m, bet darbinieku p?rkvalific??ana vienm?r nav iesp?jama. Raugoties no visas ekonomikas viedok?a, tehnolo?iskajam bezdarbam ir pozit?va loma. Tom?r pa?iem bezdarbniekiem tas ir s?p?gs process, kas prasa iesp?jami ?tr?ku p?rkvalifik?ciju.


Похожие файлы
Виллу Тоотс