Darba tirgus un darba alga Arodbiedribas loma darba speka tirgu

Название:
Darba tirgus un darba alga Arodbiedribas loma darba speka tirgu
Тип работы:
реферат
Размер:
62.0 КБ
50
Скачать

Viena no Latvijas tautsaimniec?bas att?st?bas gr?t?bu izpausm?m ir mazs nodarbin?t?bas l?menis, kas var bremz?t ekonomikas turpm?ko izaugsmi. pirmk?rt ,ja iedz?vot?ju darbasp?jas nav izmantotas, tad nav atdeves ieguld?jumiem vi?u fiziskaj? un gar?gaj? att?st?b?. T? k? katra cilv?ka dz?v? darbasp?jas laiks ir ierobe?ots, tad maza nodarbin?t?ba uzskat?ma par makroekonomisko zaud?jumu.

Maza nodarbin?t?ba ir faktors ar t?lejo?o ietekmi, jo samazina bezdarbnieku b?rnu att?st?bas iesp?jas. Parasti vi?i m?c?s skol?, ta?u nevar izv?l?ties sav?m interes?m atbilsto??ku m?c?bu iest?di un piedal?ties da??das nodarbin?t?bas un pas?kumos, kas veidotu un att?st?tu tie?i vi?iem piem?to??s sp?jas.

Lai nodro?in?tu savas kvalifik?cijas atbilst?bu augo?aj?m darba tirgus pras?b?m, nemit?gi j?papildina zin??anas, prasmes un iema?as. Tas notiktu gan veicot ikdienas darbu, gan darba dev?ja pied?v?t?s m?c?bas darbaviet? un ?rpus t?s, gan ari p?c pa?a iniciat?vas. Lai l?dzsvarotu pied?v?juma un piepras?juma strukt?ru Latvijas darba tirg?, Nodarbin?t?bas valsts dienests pied?v? profesion?lo apm?c?bu un p?rkvalific??anos, ta?u l?dz ?im tas nav var?jis radik?li ietekm?t nodarbin?t?bas l?meni.

Pa?reiz Latvijas darbasp?ka tirg? past?v vair?kas dispoz?cijas. Pirmk?rt, tie ,kam darbs ir, taj? ir ?oti augst? m?r? noslogoti, turpret? tiem, kam t?s nav, ir ierobe?otas iesp?jas to dab?t. Otrk?rt, past?v darba pieejam?bas nevienl?dz?bu starp sieviet?m un v?rie?iem un starp re?ioniem, k? ar? starp latviski run?jo?iem un tiem, neprot latviski. Tre?k?rt, algas ir zemas un neatbilst lielajai darba slodzei. Ceturtk?rt, disproporcija past?v starp darba dev?ju vajadz?b?m p?c kvalific?tiem darbiniekiem un pa?reiz?jo ??du darbinieku pieejam?bu, k? ar? izgl?t?bas sist?mas sp?ju sagatavot kvalific?tus darbiniekus piepras?taj?s specialit?tes un perspekt?vaj?s nozar?s.