Социология

Название:
Социология
Тип работы:
реферат
Размер:
13.9 КБ
45
Скачать

K? atsevi??a zin?tne sociolo?ija veidojusies p?d?jos divos gadsimtos, m??inot saprast un izskaidrot da??d?s p?rmai?as sabiedr?b?, kas bija saist?tas ar r?pniecisko revol?ciju, da??du demokr?tisku ideju att?st?bu.

Savos darbos O.Komts asi kritiz? Apgaism?bas laika metafiziskos pasaules uzskatus, kuri bija izplat?ti pirmsrevol?cijas laika Francij?, un vi?? cent?s izstr?d?t sabiedr?bas izp?tes racion?lu pieeju, kuras pamat? b?tu zin?tniskas metodes, nov?rojumi un eksperimenti.

Soci?l? statika atkl?j mijiedarb?bu starp da??diem soci?lajiem instit?tiem. Komtapr?t, sabiedr?b? t?pat k? dz?v? organism?, da??d?s sast?vda?as ir harmonisk? mijiedarb?b?.

Soci?l? dinamika atkl?j soci?l?s izmai?as, to procesus un likumsakar?bas. Soci?l?s dinamikas izp?te ir svar?ga lai veiktu reformas vai saprastu dab?g?s p?rmai?as sabiedr?b?, kas rodas da??du soci?lo strukt?ru ??el?an?s vai sapl??anas rezult?t?.

O.Komts ir sociolo?ijas ideju pamatlic?js, no kur?m viena ir zin?tnisku meto?u pielietojums sabiedr?bas izp?t? un zin?tnes praktisks pielietojums veicot soci?las reformas.

Makrosociolo?ija koncentr?jas uz to iztur??an?s mode?u izp?ti, kas pal?dz izprast sabiedr?bas b?t?bu, t?das strukt?ras sabiedr?b?, sabiedr?bas instit?tus, k? ?imene, izgl?t?ba, reli?ija, politisk? un ekonomisk? iek?rta. Makrosociolo?ijas pamat? ir divas teorijas: funkcion?lisms un konfliktu teorija.


Похожие файлы
Альберт Кравченко
Сергей Барков, Владимир Зубков