Strahovanie zizni

Название:
Strahovanie zizni
Тип работы:
реферат
Размер:
32.5 КБ
73
Скачать

Ar 1998.gada 1.septembri valst? st?jies sp?k? Latvijas Republikas likums “Par apdro?in??anas l?gumu” un “Apdro?in??anas sabiedr?bu un to uzraudz?bas likums”. Min?tie likumi un saska?? ar ?iem likumiem pie?emti Ministru kabineta noteikumi sekm?s apdro?in??anas tirgus t?l?ku att?st?bu un sak?rto?anu, k? ar? preciz?s apdro?in??anas sabiedr?bu un apdro?in??anas ??m?ju savstarp?j?s attiec?bas. Apdro?in??anas bizness atkar?gs no sabiedr?bas maks?tsp?jas l?me?a un no uztic??an?s apdro?in??anas sabiedr?b?m.

Atsevi??u firmu neveiksm?g? finansi?l? darb?ba , negat?vi iespaidoja apdro?in??anas sf?ras att?st?bu. Un tom?r, apdro?in??anas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomik? un tas att?st?s ?oti strauji. Apdro?in??anas pr?miju apm?rs ir audzis, k? ar? audzis ir nosl?gto l?gumu skaits. L?dz ?im apdro?in??anas firm?m Latvij? bija sam?r? neizdev?gs bizness, cilv?ks vair?k nodarboj?s ar ikdieni??iem eksistences jaut?jumiem un t? ?pa?i nedom?ja, ka ar vi?u kas slikts var?tu notikt.

Akt?vaj? dz?ves posm? m?s katrs esam pieradis pie noteikta ien?kuma un komforta l?me?a. Nenoliedzami, to v?lamies saglab?t p?c iesp?jas ilg?k lai b?tu dro?iem par savu n?kotni. Dz?v?bas apdro?in??ana var ?aut ilgtermi?? izveidot finansu l?dzek?u uzkr?jumu un ?aus ar? p?c akt?v? dz?ves perioda saglab?t ierast?s dz?ves kvalit?tes l?meni.

Kursa darba m?r?is ir izp?t?t, k?das dz?v?bas apdro?in??anas iesp?jas sabiedr?bai pied?v? apdro?in??anas tirgus, un k?da var b?t dz?v?bas apdro?in??anas noz?me cilv?ka dz?v?.


Похожие файлы