Strahovanie

Название:
Strahovanie
Тип работы:
реферат
Размер:
22.1 КБ
60
Скачать

Kursa darba temats ir ”Apdro?in??anas veidi Latvij?”. ??s temats ir izv?l?ts, jo autore v?l?jas vair?k uzzin?t par apdro?in??anas sabiedr?b?m, to pied?v?tiem pakalpojumiem un pr?mijam. Lai b?tu iesp?jams to uzzin?t, ir j?izskata likumdo?anas normat?vie akti, noteikumi, apr??inu metodes.

Darba apjoma ierobe?ojuma d?? nav iesp?jams izp?t?t visas apdro?in??anas pied?v?t?s iesp?jas, t?d?? tiks p?t?ti atsevi??i apdro?in??anas veidi, kuri ir atlas?ti p?c autora izv?les.

Kopum?, v?rt?jot Latvijas apdro?in??anas tirgu p?d?jos gados var teikt, ka tirgus turpina augt un sagaid?ms, ka ?? tendence tuv?ko gadu laik? turpin?sies. Tirgus savu pies?tin?jumu v?l nav sasniedzis, ?pa?i tas attiecin?ms uz dz?v?bas jeb uzkr?jo?o apdro?in??anu. Bez tam, komp?niju skaits p?d?jo 2-3 gadu laik? praktiski bijis nemain?gs, kas ?auj tirgu uzskat?t par sam?r? stabilu. Tom?r j??em v?r?, ka ES direkt?vas nosaka, ka sabiedr?b?m var atv?rt fili?les un veikt apdro?in??anu citas dal?bvalsts teritorij? bez sevi??as komp?nijas ar no??irtu kapit?lu izveido?anas. Tas neap?aub?mi n?kotn? veicin?s ?rvalstu apdro?in?t?ju aktivit?tes Latvij?.

1999.gads Latvijas tirg? ir bijis sam?r? neitr?ls, savuk?rt 1998.gad? Latvijas apdro?in??anas tirg? ir notiku?i vair?ki b?tiski notikumi. Ar 1.septembri st?j?s sp?k? likums Par apdro?in??anas sabiedr?b?m un to uzraudz?bu, k? ar? likums Par apdro?in??anas l?gumu. Min?tie likumi un saska?? ar tiem pie?emtie Ministru kabineta noteikumi sekm?s apdro?in??anas tirgus t?l?ku att?st?bu un sak?rto?anu, k? ar? preciz?s apdro?in??anas sabiedr?bu un apdro?in?juma ??m?ja savstarp?j?s attiec?bas.


Похожие файлы