Чехия

Название:
Чехия
Тип работы:
реферат
Размер:
51.5 КБ
37
Скачать

Ja j?s ?odien jaut?tu cilv?kiem, k?p?c vi?i lieto telefonu, lai sazin?tos ar draugiem, vai k?p?c vi?i skat?s televizoru, lai izklaid?tos, vi?i paskat?tos uz jums k? uz juku?u. M?s nedom?jam par telefonu, televizoru vai ma??nu k? par d?vain?b?m. ??s lietas ir k?uvu?as par tik neat?emam?m dz?ves sast?vda??m, ka t?s vairs netiek ?pa?i iev?rotas, kur nu v?l piemin?tas.

T?d? pa?? veid? desmitgades laik? neviens neiev?ros Internetu. Tas vienk?r?i k??s par neat?emamu dz?ves da?u. Par refleksu k??s ieiet Internet?, lai iepirktos, m?c?tos, izklaid?tos un sazin?tos, tikpat dabiski, k? ?odien pacelt telefona klausuli, lai parun?tu ar k?du.

Interneta pakalpojumu sniedz?ju komp?niju m?r?a tirgu var iedal?t div?s nosac?t?s grup?s: fizisk?s personas un juridisk?s personas. Savuk?rt katru no t?m var iedal?t v?l s?k?k. No priv?tpersonu vidus k? potenci?lie Interneta pakalpojumu pat?r?t?ji visstingr?k iez?m?jas biznesa cilv?ki, kuriem tas ir nepiecie?ams darba attiec?bu k?rto?anai (e-pasts), un studenti (skol?ni), kuri Inetrnetu izmanto m?c?b?s un izklaidei. No juridisko personu vidus izce?as liel?s komp?nijas, kuras Inetrnetam caur Past?v?go piesl?gumu pievieno savus lok?los datort?klus gan sazi?ai ar ?rpasauli, gan ar? komp?nijas iek?ien?, maz?s komp?nijas savuk?rt izv?las Inetrneta iezvanpieejas pakalpojumus, visbie??k, e-pasta izmanto?anai.

M?rketinga p?t?jumu firma “Data Serviss” veikusi p?t?jumu par Interneta lieto?anu liel?kajos R?gas uz??mumos. ?obr? Internetu izmanto 79% R?gas liel?ko uz??mumu, liecina p?t?juma rezult?ti. Savuk?rt no tiem uz??mumiem, kuri pa?laik v?l neizmanto Internetu, 40% pl?no ieg?t piesl?gumu l?dz 1998. gada beig?m. Tas noz?m?, ka ar? ?? gada laik? turpin?sies tikpat dinamiska uz??mumu piesl?g?an?s Internetam, k? tas bija 1997. gad?, kad t?klam piesl?dz?s gandr?z 1/3 pa?reiz eso?o lietot?ju.