Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti

Название:
Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti
Тип работы:
реферат
Размер:
38.0 КБ
64
Скачать

Pasaule main?s arvien strauj?k, nesot ne tikai jaunas iesp?jas, bet ar? jaunus s?ncen?us. Pasaules tirgus ir k?uvis pies?tin?ts un iz??mums nav ar? Latvija. ?odien uz??mumiem j?r??in?s ar viss?v?ko konkurenci.

Lai iztur?tu konkurenci, ir nepiecie?ams ap?aub?t un pilnveidot visu, kas dar?ts l?dz ?im. Ir strauji j?main?s, j?atmet visu lieko, j?mekl? jauni ce?i un iesp?jas.

Viens no vissvar?g?kajiem jebkuras organiz?cijas konkur?tsp?ju un pat izdz?vo?anu noteico?iem faktoriem ir cilv?ki proti uz??muma person?ls. Person?la noz?mi pat gr?ti p?rv?rt?t, jo cilv?ku darbs ir visu p?r?ju organiz?cijas resursu izmanto?anas dzin?jsp?ks. Ja darbinieki nepild?s savus tie?us pien?kumus gandr?z visi procesi pasaul? apst?sies. Savuk?rt, ja darbinieki b?s pietieko?i ieinteres?ti pat?r?t savas sp?jas organiz?cijas lab? un dar?s to labpr?t?gi, tad ??da uzved?ba ved?s pie dot? uz??muma uzplaukuma.

Vis?s att?st?taj?s valst?s jau da?us desmitgadus atpaka? atzina efekt?vas personalvad?bas nepiecie?am?bu. ??s jaut?jums tika pla?i p?t?ts, vair?ki zin?tnieki izvirz?ja savas koncepcijas. ?obr?d pasaul? nav vienot? viedok?a attiec?b? uz cilv?ku resursu izmanto?anu, p?t??anas un att?st??anas process turpin?s. Da?k?rt praks? pielieto diametr?li pret?jas teorijas un t?s visas darbojas sal?dzino?i efekt?gi.

Bet diem??l Latvij? person?la vad??ana k? zin?tne par?d?j?s pag?ju?a gadsimta devi?desmito gadu vid?. Tom?r daudz?s organiz?cij?s ?? dz?ves nepiecie?am?ba eksist? vel aizv?sturisk? form?. Var teikt, ka v?l l?dz galam nav izmain?jusies sabiedr?bas attieksme pret ?o vad?bas teorijas atzaru un joproj?m darboj?s vecie padomju uzskati. Daudz?s tautsaimniec?bas nozar?s joproj?m eksist? uz ra?o?anu nevis uz cilv?ku orient?t? kadru politika. Cilv?ks tiek uzskat?ts par mazv?rt?gu m?r?a sasnieg?anas l?dzekli, jo darbasp?ka izmaksas Latvij? ir sal?dzino?i zemas. Kaut gan vair?k un vair?k vad?t?ju cen?as p?riet uz modernu darba organiz?cijas sist?mu.


Похожие файлы
Rusin Donev, Валентин Георгиевич Подмарков, Василий Петрович Махнарылов