Gabaus vadovo pozymiai

Название:
Gabaus vadovo pozymiai
Тип работы:
Реферат
Размер:
15.1 КБ
77
Скачать

Vadovai apib?dinami labai ?vairiai. Vieni teigia, kad “vadov? funkcija yra sprendimo pri?mimas visais valdymo aparato veiklos svarbiausiais klausimais, ?skaitant ir pavald?i? objekt? valdym?, ir paties aparato darbo organizavim?”. Kiti autoriai, be ?galiojim? priimti sprendimus, ? pirm?j? viet? i?kelia tokius vadovavimo veiklos aspektus, kaip atsakomyb? u? valdymo proceso eig? ir rezultatus. Kai kurie autoriai pagrindu laiko vadovo darbo srit?: “Vadovai koordinuoja ir nukreipia atskir? valdymo aparato grand?i? ar vykdytoj? darb?, vadovauja gamybiniams padaliniams, kontroliuoja ir reguliuoja gamyb? ir viso personalo veikl?, vykdant kiekybinius ir kokybinius planinius u?davinius”.

Vadovas – tai ?mogus, galintis priimti sprendimus pagal savo kompetencij? ?vairiose jam patik?to personalo veiklos srityse, atsakingas apskritai u? valdomo padalinio rezultatus, veikiantis jam patik?t? personal? per savo padalinius.

Gabus vadovas (profesionalas) vis? pirma orientuojasi ? ?mones, gerai ?ino, jog darb? atlieka ne ma?inos, o ?mon?s. Kad ir kokia tobula b?t? technika, be ?moni? ji neveikia ir yra nenaudinga. Tod?l gabus vadovas daugiausia pastang? skiria ?moni? veiklai organizuoti, planuoti ir kontroliuoti. Stengiasi geriau pa?inti pavaldinius, geruosius ir silpnuosius j? bruo?us ir remiasi personalo i?mintimi.

Orientuojasi ? kiekvien? ?mog?. Norint valdyti ?kinius procesus (ir ne tik juos), b?tina perprasti individualias kiekvieno darbuotojo savybes. Nuo j? ugdymo, nukreipimo ir pripa?inimo priklauso entuziazmas, darbo kokyb? ir efektyvumas. Gabus vadovas daug d?mesio skiria kiakvienam ?mogui, stengiasi ir moka prieiti individualiai, nuo?ird?iai domisi pavaldinio gyvenimu, jo r?pes?iais, siekiais ir nes?km?mis. Orientuodamasis ? kit? ?mog?, gabus vadovas ypa? atidus jauniems darbuotojams.